پروژه های انجام شده سئو و برنامه نویسی ، زیرساخت و همکاری با مجموعه های دولتی و غیر دولتی