تعرفه ساخت ویدئو کلیپ

"تعرفه ساخت کلیپ ویدئو"

نوع کلیپ توضیحات فنی مدت زمان تولید هزینه تولید

ویدئو کلیپ

پلن 1

60 ثانیه

استفاده از فیلم های موجود

(بدون فیلمبرداری)

ارائه 1 فایل نهایی

7

روز بعد از ثبت سفارش

4/000/000

تومان

ویدئو کلیپ

پلن 2

60 ثانیه

2 روز فیلمبرداری

انتخاب 2 لوکیشن

ارائه 3 فایل نهایی

15

روز بعد از ثبت سفارش

10/000/000

تومان

ویدئو کلیپ

پلن 3

60 ثانیه

4 روز فیلمبرداری

انتخاب 2 لوکیشن

ارائه 3 فایل نهایی

17

روز بعد از ثبت سفارش

15/000/000

تومان

ویدئو کلیپ

پلن 4

60 ثانیه

5 روز فیلمبرداری

انتخاب 4 لوکیشن

ارائه 3 فایل نهایی

20

روز بعد از ثبت سفارش

20/000/000

تومان

ویدئو کلیپ

پلن 5

60 ثانیه

7 روز فیلمبرداری

انتخاب 4 لوکیشن

ارائه 3 فایل نهایی

25

روز بعد از ثبت سفارش

30/000/000

تومان