تعرفه تولید انیمیشن

نوع انیمیشن مشخصات فنی زمان تولید هزینه تولید

انیمیشن صنعتی

پلن 1

ویژه سیما و شبکه های اجتماعی

3 بعدی

2 طرح انتخابی

30 روز

محاسبه بصورت ثانیه ای

1/000/000

تومان

انیمیشن تبلیغاتی

پلن 2

ویژه شبکه های اجتماعی

داستانی خطی کارتونی

2 طرح انتخابی

 

30 روز

محاسبه بصورت ثانیه ای

200/000

تومان

انیمیشن تبلیغاتی

پلن 3

ویژه شبکه های اجتماعی

خطی کارتونی ساده موشن گرافیک

1 طرح انتخابی

30 روز

محاسبه بصورت ثانیه ای

80/000

تومان

*استفاده از شخصیت انیمیشن های کارتونی ایرانی با تاییدیه از شخصیت و با هزینه های مجزا محاسبه می شود*